Bestuurssamenstelling

Ons bestuur bestaat uit vijf personen:

Naam:

De heer P.J. Verhage
Mevrouw E. Mastenbroek-Silver
De heer E. Smits
Mevrouw E.C. Top-Gerritsma
Mevrouw E. Rinsma-van Kleef

Functie:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.