Bestuurssamenstelling

Ons bestuur bestaat uit zeven personen:

Naam:

De heer P.J. Verhage
Mevrouw E. Mastenbroek-Silver
De heer D.B. Weening
De heer F.J.C. Eskes
Mevrouw E.C. Top-Gerritsma
Mevrouw A. Salverda
Mevrouw A. van Sintmaartensdijk

Functie:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.