Financieel

Verantwoording 2019

In het verslagjaar heeft het bestuur 4 officiƫle vergaderingen gehouden naast een aantal aparte bijeenkomsten door de commissie steunverlening.

De adviezen van de commissie steunverlening over de te bespreken steunaanvragen zijn steeds de basis geweest voor het overleg in de formele bestuursvergaderingen.

De besluitvorming heeft zoals steeds met volledige instemming van alle bestuursleden plaatsgevonden.

In 2019 zijn er 118 aanvragen ( 2018: 118 aanvragen) in behandeling genomen waarvan er daadwerkelijk 50 ( 2018: 58) zijn gehonoreerd. Een percentage van 42,4 %.

Alle giften zijn vastgelegd in de notulen van de vergadering waarin de besluiten zijn genomen. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

De verdeling van het totaal in 2019 verstrekte bedragen aan giften is als volgt:

34,90%kwam terecht inNederland18.225,-
6.70%Europa 3.500,-
30.64%Afrika16.000,-
23,93%Azie 12.500,-
3,83%Zuid-Amerika 2.000,-
100,00%52.225,-

Beloning bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Baten en lasten 2019

Voor een overzicht van baten en lasten kunt u hier klikken.