Financieel

Verantwoording 2017

In het verslagjaar heeft het bestuur 4 officiƫle vergaderingen gehouden naast een aantal aparte bijeenkomsten door de commissie steunverlening.

De adviezen van de commissie steunverlening over de te bespreken steunaanvragen zijn steeds de basis geweest voor het overleg in de formele bestuursvergaderingen.

De besluitvorming heeft zoals steeds met volledige instemming van alle bestuursleden plaatsgevonden.

In 2017 zijn er 114 aanvragen ( 2016: 124 aanvragen) in behandeling genomen waarvan er daadwerkelijk 60 ( 2016: 62) zijn gehonoreerd. Een percentage van 52,6 %.

Alle giften zijn vastgelegd in de notulen van de vergadering waarin de besluiten zijn genomen. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

De verdeling van het totaal in 2016 verstrekte bedragen aan giften is als volgt:

100,00%67.772,-
29,17%kwam terecht inNederland19.772,-
1.48%Europa 1.000,-
35,41%Afrika24.000,-
22,13%Azie15.000,-
11,81%Zuid-Amerika 8.000,-

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding, volgens de regels van de Belastingdienst.

Baten en lasten 2017

Voor een overzicht van baten en lasten kunt u hier klikken.