Financieel

Verantwoording 2018

In het verslagjaar heeft het bestuur 4 officiƫle vergaderingen gehouden naast een aantal aparte bijeenkomsten door de commissie steunverlening.

De adviezen van de commissie steunverlening over de te bespreken steunaanvragen zijn steeds de basis geweest voor het overleg in de formele bestuursvergaderingen.

De besluitvorming heeft zoals steeds met volledige instemming van alle bestuursleden plaatsgevonden.

In 2018 zijn er 118 aanvragen ( 2017: 114 aanvragen) in behandeling genomen waarvan er daadwerkelijk 58 ( 2017: 60) zijn gehonoreerd. Een percentage van 49,1 %.

Alle giften zijn vastgelegd in de notulen van de vergadering waarin de besluiten zijn genomen. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

De verdeling van het totaal in 2018 verstrekte bedragen aan giften is als volgt:

100,00%63.400,-
32,06%kwam terecht inNederland20.325,-
2.37%Europa 1.500,-
42.11%Afrika26.700,-
15,57%Azie 9.875,-
7,89%Zuid-Amerika 5.000,-

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding, volgens de regels van de Belastingdienst.

Baten en lasten 2018

Voor een overzicht van baten en lasten kunt u hier klikken.