Geschiedenis

De Stichting Protestants Steunfonds is de rechtstreekse rechtsopvolger van het OGK, het Oranje-Groene Kruis. Reeds omstreeks 1900 werd door het OGK gezondheidszorg verstrekt in de sociaal zwakke wijken. Door de jaren heen leidde dit tot de oprichting van een reeks van poliklinieken, het opzetten van wijkverpleging, de inrichting van een bemiddelingsbureau voor gezinshulp voor zieken en bejaarden, dagopvang voor bleekneusjes later uitgegroeid tot een kraaminrichting en nog veel meer.

Na de invoering van de AWBZ in 1980 werden in een aantal jaren steeds meer activiteiten van het OGK onder de werkingssfeer van de AWBZ geplaatst en veranderde het karakter van het OGK steeds meer van een uitvoerend orgaan naar een steunverlenend orgaan.

In 1974 is het OGK omgevormd tot de Stichting Protestants Steunfonds ’s-Gravenhage en nog weer later tot alleen de Stichting Protestants Steunfonds.