Financieel

Verantwoording 2022
In het verslagjaar heeft het bestuur 4 officiële vergaderingen gehouden (met daar naast een aantal aparte bijeenkomsten door de commissie steunverlening).
De adviezen van de commissie steunverlening over de te bespreken steunaanvragen zijn steeds de basis geweest voor het overleg in de formele bestuursvergaderingen.
De besluitvorming heeft steeds met volledige instemming van alle bestuursleden plaatsgevonden.

Aanvragen/toekenningen
In 2022 waren er 82 aanvragen waarvan er 54 zijn toegekend.
In 2021 waren er 76 aanvragen waarvan er 51 zijn toegekend.

In 2022 is een bedrag van € 48.200 aan giften uitgekeerd. Ter vergelijking:
en de jaren daarvoor:

202148.000
202047.500
201952.225
201863.400
201767.772
201664.247

Beloningsbeleid bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Resultaat
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:
(in euro’s)

Baten en lasten 2022
Voor een overzicht van baten en lasten kunt u hier klikken.